Információátadási szabályzat


2017 November 16.

Az E-Szoftverfejlesztő Kft. több önkormányzati hivatal számára készítette el a kötelező információátadási szabályzatot, melyeket az önkormányzatok véleményezésre beküldtek.

Az EÜF az alábbiakban felsorolt pontosításokat kérte az önkormányzatoktól.

Kéréssel fordultunk az EÜF felé, hogy részletes válaszaikkal segítsék a szabályzatok pontosítását. Amennyiben személyes konzultációt biztosítanak, a teljes szabályzatot pontonként, részletesen is elemezni tudjuk.
Amint sikerül választ kapni a feltett kérdésekre, azonnal módosítani fogjuk az elkészített szabályzatokat.


Információátadási szabályzat tájékoztatás letöltése

2017 Július 26.

Az EUF közzé tette az Információátadási szabályzat kitöltési útmutatót

Letölthető: https://euf.gov.hu/a-helyi-onkormanyzatok-altal-az-informacioatadasi-szabalyzatban-megadando-adatok

Belügyminisztérium tájékoztatót küldött az Önkormányzatoknak: Információátadási szabályzataikat, vagy ha módosításra került sor, akkor a módosítottat küldjék el a Felügyeletnek.

Azoknak az önkormányzatoknak, akik megrendelik az ASP csatlakoztatási projekt:
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása szolgáltatásokat (1-es támogatási kategória esetén),
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása és Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása szolgáltatásokat (2-es támogatási kategória esetén)

Az Információátadási szabályzat az Elektronikus ügyintézéshez és az Iratkezelési szabályzathoz kapcsolódik, ezért az arra megbízással rendelkezőt keressék az erre vonatkozó kérdéseikkel.

Az 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) 109. § (3) Az együttműködő szervek az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és az Elektronikus Ügyintézés Felügyeletnek (EÜF) véleményezés céljából megküldeni.

Az EÜF a törvény 78.§ (1) pontjának megfelelően ajánlásként műszaki irányelvet fogadott el és tett közzé (mely visszajelzések alapján nem jutott el az önkormányzatokhoz, a Felügyelet honlapján nem elérhető). Az aktuális információk a Felügyelet honlapján figyelemmel kísérendők: https://euf.gov.hu/


Az EÜF által készített irányelv alapján készítettünk egy egyszerűen elkészíthető Információátadási szabályzat mintát, melyet jóváhagyásra elküldtük a Felügyeletnek.
Az EÜF nem járult hozzá, hogy egységesen alkalmazható mintát publikáljuk, ezért csak tanácsokat adhatunk a szabályzatok kidolgozásához, nem tehetünk közzé egységes szabályzatot. Minden csatlakozásra kötelezett Elektronikus ügyintézést biztosító szerv (helyi önkormányzat) feladata az Információátadási szabályzat elkészítése.
A végleges szabályzatot az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal, 2017. december 15-ig kell közzétenni és a Felügyeletnek megküldeni. Az Információátadási szabályzat 2018.01.01. napján lép életbe az E-ügyintézési törvénnyel és az ASP csatlakozással egy időben.


Műszaki irányelv:

Az EÜF tájékoztatása szerint az önkormányzatok felé az irányelvet továbbította

Letölthető Műszaki irányelv, Információátadási szabályzat alap

Javasoljuk, hogy a szabályzat kidolgozásához a fent letölthető EÜF Műszaki irányelvből induljanak ki.
A dokumentum bevezető 1-6 oldalának törlésével, az önkormányzati azonosító adatok beírásával jön létre a véleményezésre benyújtandó Információátadási Szabályzat alapja, váza.
A dokumentum megjegyzéseket tartalmaz az adott helyen elvárt információk megfogalmazásához.

Az Információátadási szabályzat készítéshez segítségként az ELUGY által jelenleg kezelt ügytípusok az Önkormányzati Hivatali Portálon megtekinthetők ( https://ohp.asp.lgov.hu ). Az egyes tenantok esetén eltérő az ügytípus választék.


ASP Önkormányzati Hivatali Portál (ELUGY): https://ohp.asp.lgov.hu


Információátadási szabályzat benyújtása:

Az önkormányzatonként elkészített információátadási szabályzatot az ütemtervvel azonos módon kell benyújtani. A jegyző aláírásával hitelesített formában kell megküldeni
2017. július 1-ig az EÜF számára a hivatali kapun keresztül, vagy az euf@bm.gov.hu e-mail címre.

Tájékoztatásul:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642

A 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) Információátadási szabályzatra vonatkozó fontosabb paragrafusai:

40. Információátadási szabályzat és megállapodás

65. § (1) Az együttműködő szerv információátadási szabályzatot fogad el, és azt az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi, valamint megküldi elektronikus úton a Felügyeletnek.
(2) Az információátadási szabályzatban meg kell határozni
a) az együttműködő szervnél mint elsődleges és másodlagos információforrásnál rendelkezésre álló, (3) bekezdés szerinti információk körét,
b) az együttműködő szerv által működtetett automatikus információátadási felület adatait, és azt, hogy az információátadási felület alkalmazásával mely információk átadására, továbbá milyen feltételek mellett kerülhet sor,
c) a 38. alcím szerinti információk 39. alcím szerinti elektronikus úton történő továbbításának a feltételeit, valamint
d) a Kormány által rendeletben meghatározott további kötelező tartalmi elemeket.
(3) Az információátadási szabályzat legalább az alábbi információkra terjed ki:
a) az együttműködő szerv által közhitelesen nyilvántartott adatokra,
b) az együttműködő szerv által az ügy érdemében meghozott döntésekre,
c) a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalásokra,
d) azon szerződésekre, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő,
e) a Kormány által rendeletben meghatározott további információkra.
(4) Az együttműködő szerv az információátadásra vonatkozó megkereséssel a közzétett információátadási szabályzatban foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(5) Az együttműködő szervek indokolt esetben az információátadási szabályzattól – a Felügyeletnek az információátadási megállapodás hatálybalépését megelőzően elektronikus úton bejelentett – információátadási megállapodásban eltérhetnek.
66. § (1) Az együttműködő szerv az információátadási szabályzatot a módosítására okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja.
(2) Az információátadási szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét az együttműködő szerv a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a Felügyeletnek.
(3) Az információátadási megállapodás módosítását, illetve megszűnését az együttműködő szerv a módosítás hatálybalépését, illetve a megállapodás megszűnését megelőzően jelenti be a Felügyeletnek.
(4) Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.
67. § (1) Azonos hatáskörű területi államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.
(2) Az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó szervek – indokolt esetben – saját információátadási szabályzatot fogadhatnak el és információátadási megállapodást köthetnek, amelyben az egységes információátadási szabályzattól eltérhetnek.
(3) Az egységes információátadási szabályzatot és módosítását a hatálybalépése előtt legalább 30 nappal kell közzétenni és bejelenteni a Felügyeletnek.
(4) Az egységes információátadási szabályzat legkorábban a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.
(5) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az egységes információátadási szabályzatra az információátadási szabályzatra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

41. Az információforrások regisztere

68. § (1) A Felügyelet nyilvántartást vezet az együttműködő szerveknél rendelkezésre álló információk köréről, valamint az együttműködő szervek által működtetett automatikus információelérési felületekről (a továbbiakban: információforrások regisztere).
(2) A Felügyelet az információforrások regiszterét hivatalból, az információátadási szabályzatok, megállapodások, valamint ezek módosításai alapján vezeti.
(3) Ha a Felügyelet tudomást szerez arról, hogy az információátadási szabályzat vagy megállapodás nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az együttműködő szervet vagy szerveket határozatban kötelezi a jogszerű állapot helyreállítására.
(4) Az információforrások regisztere nyilvános, az bárki számára azonosítás, díjfizetés vagy költségtérítés nélkül megismerhető.
(5) Az információforrások regisztere részletes adattartalmát, valamint vezetésének eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

42. Adat- és iratmegnevezések jegyzéke

69. § (1) A Felügyelet elektronikus jegyzéket vezet az informatikai együttműködés biztosítása szempontjából jelentőséggel bíró információk köréről, valamint azok megnevezéséről (a továbbiakban: adat- és iratmegnevezések jegyzéke). A jegyzék tartalmazza a megnevezéseket, azok értelmezését, az adatok és iratok kezeléséhez szükséges információkat.
(2) Az információátadási szabályzat tartalmazza az együttműködő szerv által az információátadási szolgáltatás keretében átvehető adatoknak az adat- és iratmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését is.
(3) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke nyilvános, az bárki számára azonosítás, díjfizetés és költségtérítés nélkül megismerhető.
(4) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke részletes adattartalmát, valamint vezetésének eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

48. Műszaki irányelvek

78. § (1) A Felügyelet az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben szabályozott kérdések tekintetében ajánlásként műszaki irányelvet fogad el, valamint bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon tesz közzé
a) az informatikai együttműködés elősegítésére, hatékonyságának, biztonságának javítására,
b) az információátadási szolgáltatás módjára, valamint
c) az információátadási szabályzat kialakítására vonatkozóan.
(2) A Felügyelet az általa lefolytatott felügyeleti vizsgálat és koordinációs eljárás alapján szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja az általa kiadott műszaki irányelveket és szükség esetén módosítja azokat vagy új műszaki irányelveket fogad el.

62. Átmeneti rendelkezések

109. § (1) Az együttműködő szervek 2018. január 1-től kötelesek az e törvény szerinti informatikai együttműködésre.
(2) Az együttműködő szerv az informatikai együttműködést – az információátadási szabályzat Felügyeletnek való megküldésével és közzétételével – 2018. január 1. előtt is vállalhatja.
(3) Az együttműködő szervek az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni.


Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97